รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์

เป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ  การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคลากรสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ digital economy ของรัฐบาล

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. คณะกรรมการคัดเลือก
 7. ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก รอบที่ 1
 8. เข้า Class บ่มเพาะ 2 ครั้ง
 9. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำแผนฯปรับปรุงแผนฯ และจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
 10. นำเสนอแผนฯที่ดำเนินกิจกรรม สรุปผลงานที่ดำเนินการ ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสิน ประกาศผล
 11. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล
 12. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 14. ทางกระทรวง DE และ ATCI มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน  หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้  จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 15. คณะผู้จัดงานรวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำแผนการตลาดดิจิทัล ภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 16. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์  โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 17. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน  และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 18. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 19. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

 

กำหนดการโครงการ

กิจกรรม กำหนดการ
● แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 สิงหาคม 2560
● แนะนำกิจกรรมตามสถาบันต่างๆ 11 – 22 กันยายน 2560
● ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560
● แจกโจทย์แบรนด์สินค้า/บริการ 5 ตุลาคม 2560
● ส่งผลงานรอบที่ 1 5 พฤศจิกายน 2560
● ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 30 พฤศจิกายน 2560
● แค้มป์บ่มเพาะ 2 ครั้ง 9 ธันวาคม และ 16 ธันวาคม 2560
● ทำกิจกรรมจริงในมหาวิทยาลัย(พร้อมเงินทุนสำหรับทำกิจกรรมทีมละ 20,000 บาท) 9 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
● ส่งผลงานรอบที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการแข่งขัน

ช่องทางสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge  Season 2” ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้สมัครผ่านทาง

 1. เว็บไซต์ http://upowerdigitalideachallenge.com/download
 2. สมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่
  Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tosapon@absolutealliances.com
 3. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://upowerdigitalideachallenge.com/download/ และส่งใบสมัครกลับมาที่
  Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tosapon@absolutealliances.com

วิธีการทำและขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผลงานเป็นแผน Digital Marketing ในรูปแบบของ PowerPoint ไม่เกิน 15 สไลด์
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องพรีเซ้นแผน Digital Marketing ในรูปแบบของคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ Tosapon@absolutealliances.com โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
 • ระบุชื่อทีมมาใน หัวข้ออีเมล์
 • นำส่งแผน Digital Marketing ในรูปแบบ PowerPoint (บันทึกไฟล์งานเป็น .PDF)
 • นำส่ง ลิงค์ Youtube โดยจะต้องอัพโหลดไฟล์ Clip VDO พร้อมชื่อทีม ตามด้วย #UPower2

รายละเอียดแผนเพื่อประกอบการตัดสินผลงาน


ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด

 • ที่มาความคิดของแผนการตลาด (Idea Background)

ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือนด้วยงบประมาณ 20,000 บาท

 • ชื่อแผนการตลาดหรือชื่อแคมเปญ (Campaign Name)
 • กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Analysis)
 • ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 • นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
 • นำเสนอแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นได้และใช้งานได้จริง
  (* โดยจะต้องประกอบด้วย On Ground Activity หรือ Event 1 วัน และ Online Activity )
 • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Project + Campaign Schedule)

ส่วนที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ  20,000 บาท

 • รายละเอียดการจัดสรรการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล
  ภายใต้งบประมาณ 20,000 บาท ในการปฏิบัติกิจกรรมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนที่ 4 แผนการวัดผล

 • ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลทางการตลาดของแต่ละกิจกรรม (KPI)

ส่วนที่ 5 รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี (1 Year Growth Plan)

 • นำเสนอกิจกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
  พร้อมระบุงบประมาณ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผน 1 เดือน

ส่วนที่ 6 สรุป

 • สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ Marketing Impact จากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม
 • ระบุรายชื่อทีมงาน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

รอบที่ 1

คัดเลือกจากโจทย์แบรนด์ละ  12/6/3 ทีม

● การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด   15%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด   30%
● ความคิดสร้างสรรค์   30%
● แผนการตลาดที่สามารถทำได้จริง
กับกลุ่มเป้าหมาย
 
  25%

รอบที่ 2

คัดเลือกจากทุกแบรนด์เหลือ  12 ทีม/ทุกแบรนด์

● การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด   10%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด   20%
● ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ   30%
● ผลความสำเร็จของการทำ digimarketing
+ Reality roadshow ในมหาวิทยาลัย
 
  40%

รอบชิงชนะเลิศ

เพื่อหา Thailand Winner 1-2-3

● ความสำเร็จของแผนและผลจากการ
Execute reality roadshow
  10%
● ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอ   20%
● แผนงานต่อเนื่องของแคมเปญในมหาวิทยาลัย   30%
● Commercial Possibility by Sponsor
(แบรนด์จะนำแผนแคมเปญดังกล่าวไปใช้จริง)
  40%

 

รายละเอียดรางวัลสำหรับการแข่งขัน

รางวัลทุนการศึกษา โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

ชนะเลิศ

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221,223,216แฟกซ์ 02-661-7757

E-mail : Tanya@absolutealliances.com , info-Absolute@absolutealliances.com
เว็บไซต์ : http://www.upowerdigitalideachallenge.com
เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/upowerdigitalideachallenge